عضو هيات علمي دانشگاه شيراز و پژوهشگر برتر بخش كشاورزي كشور در نامه اي سرگشاده خطاب به رئيس جمهوري، شكل گيري وزارت منابع طبيعي و محيط زيست در دولت دوازدهم را خواستار شد. ادامه...