استاد دانشگاه شيراز گفت: "نه" مردم به وعده هاي انتخاباتي همچون افزايش چند برابري يارانه نشان دهنده شعور ملت ايران بود كه پاي صندوق هاي اخذ راي انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري متجلي شد. ادامه...