در مراسمي با حضور معاون استاندار فارس ، از يك شير نر تاكسيدرمي شده رونمايي شد. ادامه...