کرسی تخصصی با موضوع "نقد تعریف زیبایی شناسانه زبان محور از عرفان اسلامی" | دانشگاه شیراز
تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۶-۰۲-۱۹
پوستر: