آدرس حوزه مدیریت دانشگاه شیراز:
شیراز، بلوار جمهوری اسلامی،  حوزه مدیریت دانشگاه شیراز
کد پستی: ۸۴۳۳۴-۷۱۹۶۴

شماره تلفن های ضروری دانشگاه شیراز:

نام واحد آدرس شماره تلفن فکس
دفتر ریاست شیراز، بلوار جمهوری اسلامی،  حوزه مدیریت دانشگاه شیرازطبقه ۷ ۳۶۲۸۶۴۱۶-۱۷ ۰۷۱ ۳۶۲۸۶۴۱۹ ۰۷۱
روابط عمومی شیراز، بلوار جمهوری اسلامی،  حوزه مدیریت دانشگاه شیرازطبقه ۴ ۳۶۲۸۶۴۱۸ ۰۷۱ ۳۶۲۸۶۴۴۶ ۰۷۱
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی شیراز، بلوار جمهوری اسلامی،  حوزه مدیریت دانشگاه شیرازطبقه ۲ ۳۶۲۸۶۴۲۰ ۰۱۷ ۳۶۲۸۶۴۲۰ ۰۷۱
معاونت پژوهشی و فناوری شیراز، بلوار جمهوری اسلامی،  حوزه مدیریت دانشگاه شیرازطبقه ۵ ۳۶۲۸۶۴۲۶-۲۷ ۰۷۱ ۳۶۲۸۷۳۰۲ ۰۷۱
معاونت برنامه ربزی و توسعه شیراز، بلوار جمهوری اسلامی،  حوزه مدیریت دانشگاه شیرازطبقه ۶ ۳۶۲۸۶۴۳۳ ۰۷۱ ۳۶۴۶۰۵۳۰ ۰۷۱
معاونت اداری و مالی شیراز، بلوار جمهوری اسلامی،  حوزه مدیریت دانشگاه شیرازطبقه ۱ ۳۶۲۸۶۴۳۴ ۰۷۱ ۳۶۲۸۶۴۳۵ ۰۷۱
معاونت دانشجویی شیراز، پردیس ارم  ۳۶۲۶۰۰۱۴ ۰۷۱ ۳۶۲۶۳۰۹۴ ۰۷۱
مرکز تلفن دانشگاه شیراز، پردیس ارم  ۳۶۱۳۴۰۰۰ ۰۷۱  

شماره تماس ثبت شده در سامانه نماد اعتماد الکترونیک: 

۰۷۱۳۶۴۷۴۴۰۸