گردهمايي معاونان دانشجويي دانشگاه هاي سطح یک و دبيران مناطق كشور در سالن كنفرانس دفتر رياست دانشگاه شيراز برگزار شد. ادامه...