به پيشنهاد امور زنان و خانواده دانشگاه شيراز و همت معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، كرسي آزاد انديشي واكاوي روانشناختي طلاق با موضوع: ريشه ها، پيامدها و راهكارهاي مقابله اي در تاريخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ در سالن حكمت دانشگاه شيراز برگزار گرديد. ادامه...