شب شعر بزرگ آفتاب گردان شیراز | دانشگاه شیراز
تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۶-۰۱-۲۳
پوستر: