درآغازين روزهاي كاري سال ۱۳۹۶؛ جلسه ديد و بازديد نوروزي دانشگاهيان، در مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز برگزار شد. ادامه...