صبح امروز، اساتيد، كاركنان و دانشجويان دانشگاه شيراز همراه با كوله باري از تاسف و تالم ، با حضور در پرديس علوم اين دانشگاه، با پيكر استاد فرهيخته ي بخش شيمي، پروفسور مهدي رشيدي وداع كردند. ادامه...