دكتر قاسم حبيب آگهي، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شيراز از انعقاد بزرگترين قرارداد نفتي اين دانشگاه با ارزشي بالغ بر يك هزار ميليارد ريال خبر داد. ادامه...