همزمان با برگزاري كارگاه تقويت بين المللي سازي آموزش عالي با حضور نمايندگان اتحاديه اروپا و دانشگاه هاي ايراني عضو اراسموس پلاس (Erasmus +) ؛ جشنواره فرهنگي و خوراك هاي ملي دانشجويان غيرايراني، در مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز برگزار شد. ادامه...