در روزهاي پاياني سال ۱۳۹۵ ، سرپرست دانشگاه شيراز در جمع خبرنگاران حضور يافت و به تشريح مهمترين اقدامات صورت گرفته در اين دانشگاه پرداخت. ادامه...