همایش ملی زیست فناوری و مهندسی ژنتیک در تولید دانش بنیان | دانشگاه شیراز
تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۵-۱۲-۱۱
پوستر: