کارگاه "آموزش انضباط شخصی و خلاقیت برای غلبه برتعلل ورزی و تقویت پشتکار" تقویت رفتار کارآفرینانه | دانشگاه شیراز
تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۵-۱۲-۱۱
پوستر: