طي جلسه اي با حضور سرپرست و تني چند از مسئولين دانشگاه شيراز و رئيس كميسيون ملي يونسكو ايران تفاهم نامه همكاري في مابين امضا شد. ادامه...