به اطلاع می رساند که با توجه به رحلت ناگهانی آیت اله هاشمی رفسنجانی، کلیه امتحانات روز سه شنبه ۲۱/۱۰/۹۵ به روز یکشنبه ۳/۱۱/۹۵ (به غیر از دانشکده آموزشهای الکترونیکی) موکول می شود. شایان ذکر است که دانشجویان دانشکده آموزشهای الکترونیکی جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.vus.ir مراجعه نمایند.