مقاله ي دكتر محمدعلي رجب زاده، دانشيار بخش علوم زمين دانشكده ي علوم دانشگاه شيراز به عنوان يكي از ۵ مقاله ي پر استناد از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ در ژورنال Journal of African Earth Sciences توسط انتشارات الزوير اعلام گرديد. ادامه...