سمينار علمي تأملي بر برج هاي خنك كننده در روز سيزدهم دي ماه جاري در سالن صدري دانشكده ي مهندسي ۲ برگزار گرديد و مورد استقبال دانشجويان مهندسي مكانيك، فرايند، الكترونيك، كنترل و ساير علاقه‏ مندان قرار گرفت. ادامه...