طرح توانا با هدف ارتقاي توانمندي هاي كارآفرينانه ي دانشجويان توسط گروه كارآفريني و ارتباط با جامعه ي دانشگاه شيراز برگزار گرديد. ادامه...