بدنبال قرار گرفتن برنامه هفته پژوهش استان فارس در ليست سه استان برتر كشور ، لوح تقدير مشترك وزراي كشور و علوم، تحقيقات و فناوري به دكتر مجيدارشاد و دانشگاه شيراز تقديم شد. ادامه...