براي دومين بار در دانشگاه شيراز ، مانور امداد و نجات با حضور اساتيد، دانشجويان و كاركنان بخش شيمي و با همكاري سازمان آتش نشاني ، در پرديس علوم اين دانشگاه برگزار شد. ادامه...