دكتر ابراهيم گشتاسبي راد، سرپرست جديد دانشگاه شيراز در نخستين روزهاي پذيرش مسئوليت، در جمع خبرنگاران و نمايندگان رسانه هاي گروهي حضور يافت و به سئوالات آنها پاسخ داد. ادامه...