طي حكمي از سوي وزير علوم، تحقيقات و فناوري، دكتر ابراهيم گشتاسبي راد به عنوان سرپرست جديد دانشگاه شيراز معرفي شد. ادامه...