قابل توجه پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون دكتري (Ph.D) سال تحصیلی ۹۶-۹۵ (روزانه -پردیس دانشگاهی- بورس اعزام) متقاضی شرکت در ارزیابی تخصصی

(تکمیل  ظرفیت) دانشگاه شیراز

مهلت ثبت نام دکتری نیمه متمرکز (تکمیل ظرفیت ) تا روز پنج شنبه مورخ ۲/۱۰/۹۵ تمدید گردید. این تاریخ مجددا تمدید نخواهد شد.

پست الکترونیکی جهت پاسخگویی مشکلات احتمالی ثبت نام: sessadmin@shirazu.ac.ir