نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعت برگزاری
مربیان پرورش کودک دو زبانه دکتر علی امینی ۱۸و ۲۵ آذر- ۲ و ۹ دی ۹ الی ۱۳
اساطیر ایران باستان دکتر علی امینی ۱۸و ۲۵ آذر- ۲ و ۹ دی ۱۵ الی ۱۹
فارسی باستان و خط میخی دکتر علی امینی ۱۹ و ۲۶ آذر-۳ و ۱۰ دی ۱۴ الی ۱۶
فارسی میانه (پهلوی) دکتر علی امینی ۱۹ و ۲۶ آذر-۳ و ۱۰ دی ۱۶ الی ۱۸