بدینوسیله اسامی متقاضیان استخدام قراردادی در رشته شغلی کارشناس آزمایشگاه شیمی که پس از برگزاری آزمون کتبی جهت شرکت در مصاحبه واجد شرایط تشخیص داده شده اند اعلام می گردد :

خواهشمند است افرادمشروح زیربر اساس تاریخ‏ و ساعت یاد شده با همراه داشتن (یک قطعه عکس ۴*۳- مدارک و مستندات مربوط به تجربیات کاری ,سوابق فرهنگی و دوره های آموزشی) جهت شرکت در مصاحبه استخدامی به آدرس : (( بلوار جمهوری اسلامی- ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز – مدیریت امور اداری – اداره کارگزینی دانشگاه شیراز)) مراجعه نمایند.