اطلاعیه ها

بدینوسیله اسامی متقاضیان استخدام قراردادی در رشته شغلی کارشناس آزمایشگاه شیمی که پس از برگزاری آزمون کتبی جهت شرکت در مصاحبه واجد شرایط تشخیص داده شده اند اعلام می گردد :

خواهشمند است افرادمشروح زیربر اساس تاریخ‏ و ساعت یاد شده با همراه داشتن (یک قطعه عکس ۴*۳- مدارک و مستندات مربوط به تجربیات کاری ,سوابق فرهنگی و دوره های آموزشی) جهت شرکت در مصاحبه استخدامی به آدرس : (( بلوار جمهوری اسلامی- ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز – مدیریت امور اداری – اداره کارگزینی دانشگاه شیراز)) مراجعه نمایند.