لینک ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال تحصیلی ۹۶-۹۵:

https://sess.shirazu.ac.ir/sess/script/spclogin.aspx

خواهشمند است صرفاً از مرورگر Internet Explorer استفاده نمایید.