کانال مربوط به جدید ترین اخبار اتاق فکر استان فارس 

 

https://telegram.me/farsthinkthank