تماس با اتاق فکر استان فارس

تلفن تماس   ۳۶۴۶۰۹۲۱

نمابر         ۳۶۴۶۰۹۲۱

کد  شهر شیراز    ۰۷۱

آدرس  پست الکترونیکی  اتاق فکر استان فارس                           farsthinktank@shirazu.ac.ir