کارگروه  فرهنگی و گردشگری

 

 مسئول کارگروه : حجت الاسلام رضا صمدی اهری  

۱ - حجت الاسلام رضا صمدی اهری استاد دانشگاه  

۲ - دکتر بابک شمشیری  (دبیر کارگروه) رییس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز 

۳ - دکتر عامری  کارشناس سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی 

۴ - دکتر علی آبادی عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز 
  
نمایندگان بخش خصوصی و فعالان مدنی

۱ - دکتر محمد یزدان پناه مدیر عامل آژانس گردشگری شهر راز

۲ - دکتر سید محمد هادی نیرومند مدیر عامل آژانس گردشگری شیراز


 

کارگروه سیاست

 

 مسئول کارگروه   : دکتر محمد مهدی مرادی خلج  تماس

۱ _ دکترمحمد مهدی مرادی خلج       رییس بخش تاریخ دانشگاه شیراز 

۲  _دکتر سید مجتبی واعظی        معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز 

۳  _ دکتر هادی صادقی اول     معاون آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز 

۴ _دکتر خلیل الله سردارنیا          (دبیر کارگروه ) مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز 
  

 

کارگروه اقتصاد  و مدیریت

مسئول کارگروه  : دکتر کریم اسلاملوییان

۱  - دکتر کریم اسلاملوییان عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی 

 ۲  - دکتر روح الله شهنازی
(دبیر کارگروه ) عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، مدیریت و علوم اجتماعی 

۳  - دکتر زهرا دهقان  عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، مدیریت و علوم اجتماعی 

۴  - دکتر عباس عباسی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، مدیریت و علوم اجتماعی 

۵  - دکتر پرویز رستم زاده عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، مدیریت و علوم اجتماعی 

۶ -  دکتر عباس امینی فرد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد شیراز 

۷  - علی  همتی  رییس سازمان صنعت،معدن وتجارت فارس
 
۸ -  سهراب مختاری  مدیر کل تعاون،کارورفاه فارس 
   
نمایندگان بخش خصوصی و فعالان مدنی

۱  - فریدون فرقانی رییس اتاق بازرگانی فارس 

  
۲  - محمد صادق حمیدیان رییس انمن مدیران صنایع فارس 

۳ - مهدی علی پور  کارشناس اتاق بازرگانی فارس 
  

 

  کارگروه آب و محیط زیست

مسوول کارگروه  : پروفسور عزت الله رِییسی

۱  - دکتر عزت الله رییسی عضو هیات علمی بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

۲ -  دکتر ناصر طالب بیدختی (دبیر کارگروه )  عضو هیات علمی دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز 

۳ -  دکتر داریوش مولا عضو هیات علمی دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز 

۴ -   دکتر محمد زارع  عضو هیات علمی بخش علوم زمین دانشگاه شیراز 

۵  - دکتر حمزه ولوی رییس محیط زیست استان فارس 

۶  - دکتر  محمد مهدی قاسمی رییس سازمان جهاد کشاورزی 

۷ -  دکتر احمد رضا عیسایی مدیر کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای فارس 
 

کارگروه بهداشت و سلامت

مسئول کار گروه :  دکتر سید بصیر هاشمی

۱- دکتر سید بصیر هاشمی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۲- دکتر مهوش علی زاده عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۳- دکتر علی رضا میر احمدی زاده عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۴- دکتر سید قباد یزدانی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۵- دکتر سعید خادمی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۶- دکتر علی رضا صالحی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز