مدیر اتاق فکر استان فارس   :  دکتر سعید رحیمیان

اعضای شورای سیاستگذاری  : دکتر سعید رحیمیان   _  دکتر حسینچاری  _  دکتر موحد  _  دکتر محمد مهدی خلج  _ دکتر مهوش علیزاده

مدیر کارگروه محیط زیست و آب  : دکتر عزت الله رییسی

دبیر کارگروه محیط زیست و آب  :  دکتر ناصر طالب بیدختی

مدیر کارگروه بهداشت  و سلامت : دکتر سید بصیر هاشمی

دبیر کارگروه بهداشت و سلامت  : 

مدیر کارگروه  سیاست              :  دکتر محمد مهدی خلج

دبیر کارگروه سیاست                : دکتر خلیل الله سردار نیا

مدیر کارگروه اقتصاد                :   دکتر کریم اسلاملوییان

دبیر کارگروه اقتصاد                 :  دکتر شهنازی

مدیر کارگروه جمعیت و خانواده     :  دکتر حلیمه  عنایت

دبیر کارگروه جمعیت و خانواده       : دکتر علیار احمدی

مدیر کارگروه فرهنگی و گردشگری   : حجت الاسلام صمدی اهری

دبیر کارگروه فرهنگی و گردشگری    : دکتر بابک شمشیری

دبیر اجرایی اتاق فکر استان فارس     : سید علی اصغر تقویان سادات