قابل توجه پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون دكتري (Ph.D) سال تحصیلی ۹۶-۹۵ (روزانه -پردیس دانشگاهی - بورس اعزام ) متقاضی شرکت در ارزیابی تخصصی ( تکمیل ظرفیت دانشگاه شیراز

متن اطلاعیه

فرم مشخصات فردی

لینک ثبت نام اینترنتی در اطلاعیه شماره ۳ موجود می باشد.

پست الکترونیکی جهت پاسخگویی مشکلات احتمالی ثبت نام: sessadmin@shirazu.ac.ir