جدول هزینه تحصیلی برای محاسبه  لغو تعهد آموزش رایگان

توجه :  محاسبه شهریه  آموزش رایگان با توجه به جداول زیر وبر حسب سال ورودی به صورت زير  انجام  می شود  :

(توضيح اينکه مبالغ مندرج در جداول به ريال است ) 

 ورودی ۸۲ و قبل از آن  :   از سال ۱۳۵۳ تا پایان نیمسال دوم ۶۶ طبق جدول شماره ۱ , از نیمسال اول ۶۷ تا پایان نیمسال اول  ۸۱ طبق جدول شماره ۲ و از نیمسال دوم ۸۱ به بعد طبق جدول شماره ۳ 

  ورودی ۸۳ طبق جدول شماره ۴  

 ورودی ۸۴ طبق جدول شماره ۵ 

 ورودی ۸۵  طبق جدول شماره ۶

ورودی ۸۶   طبق جدول شماره ۷

ورودی ۸۷طبق جدول شماره ۸ 

ورودی ۸۸   طبق جدول شماره ۹ 

توضیح : مدت تعهدخدمت آموزش رايگان بستگی به نوع سهمیه پذیرفته شده در آزمون سراسری یک برابر , دو برابر و یا سه برابر طول مدت تحصیل خواهد بود  (منطقه يك وسهميه های شاهد - خانواده شهدا - ایثارگران - نهضت سواد آموزی - جهاد - جانبازان - آزادگان - پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری - دانشجویان غیر ایرانی پذیرفته شده از طریق کنکور سراسری يك برابر  مدت تحصیل , مناطق  ۲  -  ۳ -   ۴  - ۵   -  عشاير  - مناطق محروم و ورودی های منطقه ای سال ۶۲  دوبرابر مدت تحصیل ، پذیرفته شدگان سهمیه استانداری ها  سه برابر مدت تحصيل) بر این اساس درمحاسبه آموزش رایگان نیز برای افرادی که مشمول تعهد خدمت دو برابر یا سه برابر طول مدت تحصیل هستند مبلغ به دست آمده حسب مورد  ضرب در ۲ یا ۳ می شود .

 

 

 

 

 ****************************** جدول شماره  ۱  ******************************

 

 

هزینه شهریه هرنیمسال تحصیلی در دانشگاهها وموسسات آموزش عالی کشور

 

( از سال ۱۳۵۳  لغایت پایان نیمسال دوم ۱۳۶۶ )

 

 

 

 

 

گروه تحصیلی

کاردانی    کارشناسی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتری

شهریه

واحددرسی

شهریه

واحددرسی

شهریه

واحددرسی

دامپزشکی

۱۲۵۰۰۰

۱۰۴۰۰

 

 

۱۲۵۰۰۰

۱۰۴۰۰

فنی ومهندسی

۶۵۰۰۰

۵۴۰۰

۱۰۵۰۰۰

۱۷۵۰۰

-

-

علوم پایه

۵۵۰۰۰

۴۵۸۰

۶۸۲۵۰

۱۱۳۷۰

۵۸۵۰۰

۹۷۵۰

علوم انسانی

۳۵۰۰۰

۲۹۰۰

۴۰۰۰۰

۶۶۵۰

۳۹۰۰۰

۶۵۰۰

کشاورزی

۱۱۰۰۰۰

۹۱۵۰

۸۵۰۰۰

۱۴۱۶۰

۷۸۰۰۰

۱۳۰۰۰

هنر

۳۵۰۰۰

۲۹۰۰

۴۰۰۰۰

۶۶۵۰

۳۹۰۰۰

۶۵۰۰

 

 

شهریه هرترم تحصیلی دردوره های کاردانی وکارشناسی ،درازای۱۲واحد درسی، دردوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته ۶واحد درسی،دکتری تخصصی ۶واحد درسی محاسبه شده است.درصورتیکه دانشجو درهرترم بیش از این حد نصاب نیز واحد گذرانده باشد، همان شهریه ترم تحصیلی به حساب بدهی وی منظور می گردد ودرصورت اخذ تعداد واحدهای زیر حدنصاب ،شهریه ترم وی با ضرب تعداد واحد در شهریه هرواحد درسی محاسبه خواهدشد.

 

 ****************************** جدول شماره ۲   ******************************

 (  از نیمسال اول ۶۷ لغایت پایان نیمسال اول ۸۱ )

 

 

گروه تحصیلی

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد پیوسته

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتری

دکتری تخصصی

شهریه

واحد درسی

شهریه

واحد درسی

شهریه

واحد درسی

شهریه

واحد درسی

شهریه

واحد درسی

شهریه

واحد درسی

دامپزشکی

۲۰۰۰۰۰

۱۶۶۰۰

۴۷۰۰۰۰

۳۹۱۵۰

۵۴۰۰۰۰

۴۵۰۰۰

 

 

 

 

۶۵۰۰۰۰

۵۴۱۶۰

فنی ومهندسی

۲۰۰۰۰۰

۱۶۶۰۰

۳۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰

۴۵۰۰۰۰

۳۷۵۰۰

۵۰۰۰۰۰

۸۳۳۳۰

۶۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

 

 

علوم پایه

۱۸۰۰۰۰

۱۵۰۰۰

۲۴۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

 

 

۳۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰

۶۶۶۶۰

 

 

علوم انسانی

۱۰۰۰۰۰

۸۳۳۰

۱۵۰۰۰۰

۱۲۵۰۰

 

 

۲۰۰۰۰۰

۳۳۳۳۰

۳۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

 

 

کشاورزی

۲۰۰۰۰۰

۱۶۶۰۰

۳۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰

 

 

۵۰۰۰۰۰

۸۳۳۳۰

۶۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

 

 

هنر

۱۸۰۰۰۰

۱۵۰۰۰

۲۵۰۰۰۰

۲۰۸۳۰

 

 

۳۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰

۷۵۰۰۰

 

 

 

 

شهریه هرترم تحصیلی دردوره های کاردانی وکارشناسی ،درازای۱۲واحد درسی، دردوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته ۶واحد درسی،دکتری تخصصی ۶واحد ودوره های کارشناسی ارشد پیوسته یا دکتری حرفه ای ۱۲ واحد درسی محاسبه شده است.درصورتیکه دانشجو درهرترم بیش از این حد نصاب نیز واحد گذرانده باشد، همان شهریه ترم تحصیلی به حساب بدهی وی منظور می گردد ودرصورت اخذ تعداد واحدهایی زیر حدنصاب ،شهریه ترم وی با ضرب تعداد واحد در شهریه هرواحد درسی محاسبه خواهدشد.  

 

 

 

 

 ******************************  جدول شماره ۳    ******************************

 

ترم دوم ۸۲-۸۱ به بعد مربوط به بخشنامه شماره ۶۰۵۳۸/۴۱مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۱

 

دوره تحصیلی

 

گروه تحصیلی

کاردانی   

کارشناسی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

کارشناسی ارشدپیوسته یا دکتری حرفه ای

دکتری تخصصی

هرترم

هرواحد درسی

هرترم

هرواحددرسی

هرترم

هرواحددرسی

هرترم

هرواحددرسی

هرترم

هرواحد درسی

فنی ومهندسی

۶۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۹۶۰۰۰۰

۸۰۰۰۰

۲۱۶۰۰۰۰

۲۷۰۰۰۰

۱۰۸۰۰۰۰

۹۰۰۰۰

۴۳۲۰۰۰۰

۷۲۰۰۰۰

علوم پایه

۵۴۰۰۰۰

۴۵۰۰۰

۷۲۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

۱۹۲۰۰۰۰

۲۴۰۰۰۰

 

 

۳۹۰۰۰۰۰

۶۵۰۰۰۰

کشاورزی

۶۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۹۶۰۰۰۰

۸۰۰۰۰

۱۹۲۰۰۰۰

۲۴۰۰۰۰

 

 

۳۹۰۰۰۰۰

۶۵۰۰۰۰

هنر

۶۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۹۶۰۰۰۰

۸۰۰۰۰

۲۱۶۰۰۰۰

۲۷۰۰۰۰

۱۰۸۰۰۰۰

۹۰۰۰۰

۴۳۲۰۰۰۰

۷۲۰۰۰۰

دامپزشکی

۶۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۹۶۰۰۰۰

۸۰۰۰۰

۲۱۶۰۰۰۰

۲۷۰۰۰۰

۱۰۸۰۰۰۰

۹۰۰۰۰

۴۳۲۰۰۰۰

۷۲۰۰۰۰

علوم انسانی

۴۸۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۱۵۶۰۰۰۰

۱۹۵۰۰۰

 

 

۲۷۰۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰

 

 

شهریه هرترم تحصیلی دردوره های کاردانی وکارشناسی ،درازای۱۲واحد درسی، دردوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته ۸واحد درسی،دکتری تخصصی ۶واحد درسی محاسبه شده است.درصورتیکه دانشجو درهرترم بیش از این حد نصاب نیز واحد گذرانده باشد، همان شهریه ترم تحصیلی به حساب بدهی وی منظور می گردد ودرصورت اخذ تعداد واحدهای زیر حدنصاب ،شهریه ترم وی با ضرب تعداد واحد در شهریه هرواحد درسی محاسبه خواهدشد.

 *************************جدول شماره  ۴    *************************

هزینه شهریه تحصیلی دانشجویان ورودی سال۱۳۸۳

 

 

دوره تحصیلی

 

گروه تحصیلی

کاردانی   

کارشناسی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

کارشناسي  ارشد پيوسته يا دکتري حرفه اي

دکتری تخصصی

هرترم

هرواحد درسی

هرترم

هرواحددرسی

هرترم

هرواحددرسی

هرترم

هرواحددرسی

هرترم

هرواحد درسی

فنی ومهندسی

۶۹۰۰۰۰

۵۷۵۰۰

۱۱۰۴۰۰۰

۹۲۰۰۰

۲۴۸۴۰۰۰

۳۱۰۵۰۰

۱۲۴۲۰۰۰

۱۰۳۵۰۰

۴۹۶۸۰۰۰

۸۲۸۰۰۰

علوم پایه

۶۲۱۰۰۰

۵۱۷۵۰

۸۲۸۰۰۰

۶۹۰۰۰

۲۲۰۸۰۰۰

۲۷۶۰۰۰

 

 

۴۴۸۵۰۰۰

۷۴۷۵۰۰

کشاورزی

۶۹۰۰۰۰

۵۷۵۰۰

۱۱۰۴۰۰۰

۹۲۰۰۰

۲۲۰۸۰۰۰

۲۷۶۰۰۰

 

 

۴۴۸۵۰۰۰

۷۴۷۵۰۰

هنر

۶۹۰۰۰۰

۵۷۵۰۰

۱۱۰۴۰۰۰

۹۲۰۰۰

۲۴۸۴۰۰۰

۳۱۰۵۰۰

۱۲۴۲۰۰۰

۱۰۳۵۰۰

۴۹۶۸۰۰۰

۸۲۸۰۰۰

دامپزشکی

۶۹۰۰۰۰

۵۷۵۰۰

۱۱۰۴۰۰۰

۹۲۰۰۰

۲۴۸۴۰۰۰

۳۱۰۵۰۰

۱۲۴۲۰۰۰

۱۰۳۵۰۰

۴۹۶۸۰۰۰

۸۲۸۰۰۰

علوم انسانی

۵۵۲۰۰۰

۴۶۰۰۰

۶۹۰۰۰۰

۵۷۵۰۰

۱۷۹۴۰۰۰

۲۲۴۲۵۰

 

 

۳۱۰۵۰۰۰

۵۱۷۵۰۰

 

 

شهریه هرترم تحصیلی دردوره های کاردانی وکارشناسی ،درازای۱۲واحد درسی، دردوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته ۸واحد درسی،دکتری تخصصی ۶واحد درسی محاسبه شده است.درصورتیکه دانشجو درهرترم بیش از این حد نصاب نیز واحد گذرانده باشد، همان شهریه ترم تحصیلی به حساب بدهی وی منظور می گردد ودرصورت اخذ تعداد واحدهای زیر حدنصاب ،شهریه ترم وی با ضرب تعداد واحد در شهریه هرواحد درسی محاسبه خواهدشد.

 

 ******************************  جدول شماره ۵    ******************************

هزینه شهریه تحصیلی دانشجویان ورودی سال۱۳۸۴

 

 

دوره تحصیلی

 

گروه تحصیلی

کاردانی   

کارشناسی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

کارشناسی ارشدپیوسته یا دکتری حرفه ای

دکتری تخصصی

هرترم

هرواحد درسی

هرترم

هرواحد درسی

هرترم

هرواحد درسی

هرترم

هرواحد درسی

هرترم

هرواحد درسی

فنی ومهندسی

۷۹۳۵۰۰

۶۶۱۲۵

۱۲۶۹۶۰۰

۱۰۵۸۰۰

۲۸۵۶۶۰۰

۳۵۷۰۷۵

۱۴۲۸۳۰۰

۱۱۹۰۲۵

۵۷۱۳۲۰۰

۹۵۲۲۰۰

علوم پایه

۷۱۴۱۵۰

۵۹۵۱۳

۹۵۲۲۰۰

۷۹۳۵۰

۲۵۳۹۲۰۰

۳۱۷۴۰۰

 

 

۵۱۵۷۷۵۰

۸۵۹۶۲۵

کشاورزی

۷۹۳۵۰۰

۶۶۱۲۵

۱۲۶۹۶۰۰

۱۰۵۸۰۰

۲۵۳۹۲۰۰

۳۱۷۴۰۰

 

 

۵۱۵۷۷۵۰

۸۵۹۶۲۵

هنر

۷۹۳۵۰۰

۶۶۱۲۵

۱۲۶۹۶۰۰

۱۰۵۸۰۰

۲۸۵۶۶۰۰

۳۵۷۰۷۵

۱۴۲۸۳۰۰

۱۱۹۰۲۵

۵۷۱۳۲۰۰

۹۵۲۲۰۰

دامپزشکی

۷۹۳۵۰۰

۶۶۱۲۵

۱۲۶۹۶۰۰

۱۰۵۸۰۰

۲۸۵۶۶۰۰

۳۵۷۰۷۵

۱۴۲۸۳۰۰

۱۱۹۰۲۵

۵۷۱۳۲۰۰

۹۵۲۲۰۰

علوم انسانی

۶۳۴۸۰۰

۵۲۹۰۰

۷۹۳۵۰۰

۶۶۱۲۵

۲۰۶۳۱۰۰

۲۵۷۸۸۸

 

 

۳۵۷۰۷۵۰

۵۹۵۱۲۵

 

 

شهریه هرترم تحصیلی دردوره های کاردانی وکارشناسی ،درازای۱۲واحد درسی، دردوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته ۸واحددرسی،دکتری تخصصی ۶واحد درسی محاسبه شده است.درصورتیکه دانشجو درهرترم بیش از این حد نصاب نیز واحد گذرانده باشد، همان شهریه ترم تحصیلی به حساب بدهی وی منظور می گردد ودرصورت اخذ تعداد واحدهای زیر حدنصاب ،شهریه ترم وی با ضرب تعداد واحد در شهریه هرواحد درسی محاسبه خواهدشد.

  

 

 

 ****************************** جدول شماره  ۶   ******************************

هزینه شهریه تحصیلی دانشجویان ورودی سال۱۳۸۵

 

 

دوره تحصیلی

 

گروه تحصیلی

کاردانی   

کارشناسی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

کارشناسی ارشدپیوسته یا دکتری حرفه ای

دکتری تخصصی

هرترم

هرواحد درسی

هرترم

هرواحد درسی

هرترم

هرواحد درسی

هرترم

هرواحد درسی

هرترم

هرواحد درسی

فنی ومهندسی

۹۱۲۶۰۰

۷۶۰۵۰

۱۴۷۰۰۰۰

۱۲۲۵۰۰

۳۲۸۶۰۰۰

۴۱۰۷۵۰

 

 

۶۵۷۰۰۰۰

۱۰۹۵۰۰۰

علوم پایه

۸۲۱۴۰۰

۶۸۴۵۰

۱۰۹۸۰۰۰

۹۱۵۰۰

۲۹۲۰۰۸۰

۳۶۵۰۱۰

 

 

۵۹۴۰۰۰۰

۹۹۰۰۰۰

کشاورزی

۹۱۲۶۰۰

۷۶۰۵۰

۱۴۷۰۰۰۰

۱۲۲۵۰۰

۲۹۲۰۰۸۰

۳۶۵۰۱۰

 

 

۵۹۴۰۰۰۰

۹۹۰۰۰۰

هنر

۹۱۲۶۰۰

۷۶۰۵۰

۱۴۷۰۰۰۰

۱۲۲۵۰۰

۳۲۸۶۰۰۰

۴۱۰۷۵۰

 

 

۶۵۷۰۰۰۰

۱۰۹۵۰۰۰

دامپزشکی

۹۱۲۶۰۰

۷۶۰۵۰

۱۴۷۰۰۰۰

۱۲۲۵۰۰

۳۲۸۶۰۰۰

۴۱۰۷۵۰

۱۶۵۰۰۰۰

۱۳۷۵۰۰

۶۵۷۰۰۰۰

۱۰۹۵۰۰۰

علوم انسانی

۷۳۲۰۰۰

۶۱۰۰۰

۹۱۲۶۰۰

۷۶۰۵۰

۲۴۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰

 

 

۴۱۱۰۰۰۰

۶۸۵۰۰۰

 

 

شهریه هرترم تحصیلی دردوره های کاردانی وکارشناسی ،درازای۱۲واحد درسی، دردوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته ۸واحد درسی،دکتری تخصصی ۶واحد درسی محاسبه شده است.درصورتیکه دانشجو درهرترم بیش از این حد نصاب نیز واحد گذرانده باشد، همان شهریه ترم تحصیلی به حساب بدهی وی منظور می گردد ودرصورت اخذ تعداد واحدهای زیر حدنصاب ،شهریه ترم وی با ضرب تعداد واحد در شهریه هرواحد درسی محاسبه خواهدشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ****************************** جدول شماره  ۷   ******************************

 

 

 

 

 

 

هزینه شهریه تحصیلی دانشجویان ورودی سال۱۳۸۶

 

 

دوره تحصیلی

 

گروه تحصیلی

کاردانی   

کارشناسی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

کارشناسی ارشدپیوسته یا دکتری حرفه ای

دکتری تخصصی

هرترم

هرواحد درسی

هرترم

هرواحد درسی

هرترم

هرواحد درسی

هرترم

هرواحد درسی

هرترم

هرواحد درسی

فنی ومهندسی

۱۰۴۹۴۰۰

۸۷۴۵۰

۱۶۹۰۵۰۰

۱۴۰۸۷۵

۳۷۷۸۹۰۰

۴۷۲۳۶۳

 

 

۷۵۵۵۵۰۰

۱۲۵۹۲۵۰

علوم پایه

۹۴۴۷۰۰

۷۸۷۲۵

۱۲۶۲۷۰۰

۱۰۵۲۲۵

۳۳۵۸۰۰۰

۴۱۹۷۵۰

 

 

۶۸۳۱۰۰۰

۱۱۳۸۵۰۰

کشاورزی

۱۰۴۹۴۰۰

۸۷۴۵۰

۱۶۹۰۵۰۰

۱۴۰۸۷۵

۳۳۵۸۰۰۰

۴۱۹۷۵۰

 

 

۶۸۳۱۰۰۰

۱۱۳۸۵۰۰

هنر

۱۰۴۹۴۰۰

۸۷۴۵۰

۱۶۹۰۵۰۰

۱۴۰۸۷۵

۳۷۷۸۹۰۰

۴۷۲۳۶۳

 

 

۷۵۵۵۵۰۰

۱۲۵۹۲۵۰

دامپزشکی

۱۰۴۹۴۰۰

۸۷۴۵۰

۱۶۹۰۵۰۰

۱۴۰۸۷۵

۳۷۷۸۹۰۰

۴۷۲۳۶۳

۱۸۹۷۵۰۰

۱۵۸۱۲۵

۷۵۵۵۵۰۰

۱۲۵۹۲۵۰

علوم انسانی

۸۴۱۸۰۰

۷۰۱۵۰

۱۰۴۹۴۰۰

۸۷۴۵۰

۲۷۶۰۰۰۰

۳۴۵۰۰۰

 

 

۴۷۲۶۵۰۰

۷۸۷۷۵۰

 

 

شهریه هرترم تحصیلی دردوره های کاردانی وکارشناسی ،درازای۱۲واحد درسی، دردوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته ۸واحد درسی،دکتری تخصصی ۶واحد درسی  و  در دوره های کارشناسی ارشد پیوسته یا دکترای حرفه ای ۱۲ واحد درسی  محاسبه شده است.درصورتیکه دانشجو درهرترم بیش از این حد نصاب نیز واحد گذرانده باشد، همان شهریه ترم تحصیلی به حساب بدهی وی منظور می گردد ودرصورت اخذ تعداد واحدهای زیر حدنصاب ،شهریه ترم وی با ضرب تعداد واحد در شهریه هرواحد درسی محاسبه خواهدشد.

     ***************************** جدول شماره  ۸  ******************************

 

 

 

 

 

 

                                                             هزينه و شهريه تحصيلي دانشجويان ورودي سال ۸۷

 

دوره تحصيلي

 

گروه تحصيلي

کارداني

کارشناسي

کارشناسي ارشد ناپيوسته

کارشناسي ارشد پيوسته يا دکتراي حرفه اي

دکتري تخصصي

هر نيمسال

هرواحد درسي

هر نيمسال

هرواحد درسي

هر نيمسال

هر واحد درسي

هر نيمسال

هر واحد درسي

هرنيمسال

هرواحد درسي

فني مهندسي

۱۲۰۶۸۱۰

۱۰۰۵۷۰

۱۹۴۴۰۷۵

۱۶۲۰۱۰

۴۳۴۵۷۳۵

۵۴۳۲۲۰

-

-

۸۶۸۸۸۲۵

۱۴۴۸۱۴۰

علوم پايه

۱۰۸۶۴۰۵

۹۰۵۳۰

۱۴۵۲۱۰۵

۱۲۱۰۱۰

۳۸۶۱۷۰۰

۴۸۲۷۱۰

-

-

۷۸۵۵۶۵۰

۱۳۰۹۲۷۵

کشاورزي

۱۲۰۶۸۱۰

۱۰۰۵۷۰

۱۹۴۴۰۷۵

۱۶۲۰۱۰

۳۸۶۱۷۰۰

۴۸۲۷۱۰

-

-

۷۸۵۵۶۵۰

۱۳۰۹۲۷۵

هنر

۱۲۰۶۸۱۰

۱۰۰۵۷۰

۱۹۴۴۰۷۵

۱۶۲۰۱۰

۴۳۴۵۷۳۵

۵۴۳۲۲۰

-

-

۸۶۸۸۸۲۵

۱۴۴۸۱۴۰

دامپزشکي

۱۲۰۶۸۱۰

۱۰۰۵۷۰

۱۹۴۴۰۷۵

۱۶۲۰۱۰

۴۳۴۵۷۳۵

۵۴۳۲۲۰

۲۱۸۲۱۲۵

۱۸۱۸۴۴

۸۶۸۸۸۲۵

۱۴۴۸۱۴۰

علوم انساني

۹۶۸۰۷۰

۸۰۶۷۰

۱۲۰۶۸۱۰

۱۰۰۵۷۰

۳۱۷۴۰۰۰

۳۹۶۷۵۰

-

-

۵۴۳۵۴۷۵

۹۰۵۹۱۰

 

 

* شهريه هر نيمسال تحصيلي در دوره هاي کارداني و کارشناسي ، در ازاي ۱۲ واحد درسي ، در دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته ۸ واحددرسي ، دکتري تخصصي ۶ واحد درسي و در دوره هاي کارشناسي ارشد پيوسته يا دکتراي حرفه اي ۱۲ واحد درسي محاسبه شده است . در صورتي که دانشجو در هر نيمسال بيش از اين حد نصاب نيز واحد اخذ نموده باشد، همان شهريه نيمسال تحصيلي به حساب بدهي وي منظور مي گردد و در صورت اخذ تعداد واحدهايي کمتر از حد نصاب ،‌ شهريه نيمسال وي با ضرب تعداد واحد در شهريه هر واحد درسي محاسبه خواهد شد.

     ****************************** جدول شماره  ۹  ******************************                        
                                                      هزينه و شهريه تحصيلي دانشجويان ورودي سال ۱۳۸۸

 

دوره تحصيلي

 

گروه تحصيلي

کارداني

کارشناسي

کارشناسي ارشد ناپيوسته

کارشناسي ارشد پيوسته يا دکتراي حرفه اي

دکتري تخصصي

هر نيمسال

هرواحد درسي

هر نيمسال

هرواحد درسي

هر نيمسال

هر واحد درسي

هر نيمسال

هر واحد درسي

هرنيمسال

هرواحد درسي

فني مهندسي

۱۳۸۷۸۳۰

۱۱۵۶۵۰

۲۲۳۵۶۹۰

۱۸۶۳۱۰

۴۹۹۷۵۹۵

۶۲۴۷۰۳

-

-

۹۹۹۲۱۴۹

۱۶۶۵۳۶۰

علوم پايه

۱۲۴۹۳۷۰

۱۰۴۱۲۰

۱۶۶۹۹۲۰

۱۳۹۱۶۰

۴۴۴۰۹۵۵

۵۵۵۷۱۰

-

-

۹۰۳۳۹۹۸

۱۵۰۵۶۸۴

کشاورزي

۱۳۸۷۸۳۰

۱۱۵۶۵۰

۲۲۳۵۶۹۰

۱۸۶۳۱۰

۴۴۴۰۹۵۵

۵۵۵۷۱۰

-

-

۹۰۳۳۹۹۸

۱۵۰۵۶۸۴

هنر

۱۳۸۷۸۳۰

۱۱۵۶۵۰

۲۲۳۵۶۹۰

۱۸۶۳۱۰

۴۹۹۷۵۹۵

۶۲۴۷۰۳

-

-

۹۹۹۲۱۴۹

۱۶۶۵۳۶۰

دامپزشکي

۱۳۸۷۸۳۰

۱۱۵۶۵۰

۲۲۳۵۶۹۰

۱۸۶۳۱۰

۴۹۹۷۵۹۵

۶۲۴۷۰۳

۲۵۰۹۴۴۴

۲۰۹۱۲۱

۹۹۹۲۱۴۹

۱۶۶۵۳۶۰

علوم انساني

۱۱۱۳۲۸۰

۹۲۷۷۰

۱۳۸۷۸۳۰

۱۱۵۶۵۰

۳۶۵۰۱۰۰

۴۵۶۲۶۳

-

-

۶۲۵۰۷۹۶

۱۰۴۱۷۹۷

 

 

·    شهريه هر نيمسال تحصيلي در دوره هاي کارداني و کارشناسي ، در ازاي ۱۲ واحد درسي ، در دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته ۸ واحددرسي ، دکتري تخصصي ۶ واحد درسي و در دوره هاي کارشناسي ارشد پيوسته يا دکتراي حرفه اي ۱۲ واحد درسي محاسبه شده است . در صورتي که دانشجو در هر نيمسال بيش از اين حد نصاب نيز واحد اخذ نموده باشد، همان شهريه نيمسال تحصيلي به حساب بدهي وي منظور مي گردد و در صورت اخذ تعداد واحدهايي کمتر از حد نصاب ،‌ شهريه نيمسال وي با ضرب تعداد واحد در شهريه هر واحد درسي محاسبه خواهد شد.

 

 

 

                                       هزينه تحصيلي دانشجويان در مقاطع مختلف براي سال تحصيلي ۹۰-۱۳۸۹

دوره تحصيلي

 

گروه تحصيلي

كارداني

كارشناسي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

كارشناسي ارشد پيوسته يا دكتراي حرفه اي

دكتري تخصصي

هر نيمسال

هر واحد درسي

هرنيمسال

هر واحد درسي

هرنيمسال

هر واحد درسي

هر نيمسال

هر واحد درسي

هر نيمسال

هر واحد درسي

فني و مهندسي

۷۶۶۲۰۰۰

۶۳۸۵۰۰

۸۹۸۰۰۰۰

۷۴۸۳۵۰

۱۸۴۵۶۰۰۰

۲۳۰۷۰۰۰

-

-

۲۶۴۶۲۰۰۰

۴۴۱۰۰۰۰

علوم پايه

۷۴۵۳۰۰۰

۶۲۱۰۸۰

۸۱۲۰۰۰۰

۶۷۷۰۰۰

۱۶۶۶۱۰۰۰

۲۰۸۲۶۲۵

-

-

۲۲۵۹۷۰۰۰

۳۷۶۶۱۷۰

كشاورزي

۷۶۶۲۰۰۰

۶۳۸۵۰۰

۹۲۹۴۰۰۰

۷۷۴۵۰۰

۱۸۴۵۶۰۰۰

۲۳۰۷۰۰۰

-

-

۲۶۴۶۲۰۰۰

۴۴۱۰۰۰۰

هنر

۷۶۰۶۰۰۰

۶۳۳۸۵۰

۱۰۶۰۷۰۰۰

۸۸۳۹۱۷

۱۸۴۵۶۰۰۰

۲۳۰۷۰۰۰

-

-

۲۶۴۶۲۰۰۰

۴۴۱۰۰۰۰

دامپزشكي

۷۶۶۲۰۰۰

۶۳۸۵۰۰

۹۲۹۴۰۰۰

۷۷۴۵۰۰

۱۸۴۵۶۰۰۰

۲۳۰۷۰۰۰

۱۵۰۹۸۰۰۰

۱۲۵۸۱۶۶

۲۶۴۶۲۰۰۰

۴۴۱۰۰۰۰

علوم انساني

۶۶۷۵۰۰۰

۵۵۶۲۵۰

۶۹۹۷۰۰۰

۵۸۳۰۸۰

۱۵۷۴۰۰۰۰

۱۹۶۷۵۰۰

-

-

۲۲۵۹۷۰۰۰

۳۷۶۶۱۷۰

 

* شهريه هر نيمسال تحصيلي در دوره هاي كارداني و كارشناسي ، در ازاي ۱۲ واحد درسي، در دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته ۸ واحد درسي، دكتري تخصصي ۶ واحد درسي و دردوره هاي كارشناسي ارشد پيوسته يا دكتراي حرفه اي ۱۲ واحد درسي محاسبه شده است. در صورتيكه دانشجو در هر نيمسال بيش از اين حد نصاب نيز واحد اخذ نموده باشد، همان شهريه نيمسال تحصيلي به حساب بدهي وي منظور مي گردد و در صورت اخذ تعداد واحدهايي كمتر از حد نصاب، شهريه نيمسال وي با ضرب تعداد واحد در شهريه هر واحد درسي محاسبه خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

هزينه تحصيلي دانشجويان در مقاطع مختلف براي سال تحصيلي ۹۱-۱۳۹۰

هزينه ها به ريال

      دوره تحصيلي

گروه تحصيلي

كارداني

كارشناسي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

كارشناسي ارشد پيوسته يا دكتراي حرفه اي

دكتري تخصصي

هر نيمسال

هر واحد درسي

هرنيمسال

هر واحد درسي

هرنيمسال

هر واحد درسي

هر نيمسال

هر واحد درسي

هر نيمسال

هر واحد درسي

فني و مهندسي

۷۷۱۷۸۰۰

۶۴۳۱۵۰

۸۴۳۶۲۰۰

۷۰۳۰۱۷

۱۷۸۴۴۶۰۰

۲۲۳۰۵۷۵

-

-

۲۸۳۵۹۴۰۰

۴۷۲۶۵۶۷

علوم پايه

۷۵۹۰۶۰۰

۶۳۲۵۵۰

۸۲۰۹۲۰۰

۶۸۴۱۰۰

۲۰۷۶۸۴۰۰

۲۵۹۶۰۵۰

-

-

۲۸۱۱۷۴۰۰

۴۶۸۶۲۳۳

كشاورزي

۷۷۱۷۸۰۰

۶۴۳۱۵۰

۹۱۸۵۲۰۰

۷۶۵۴۳۳

۱۹۴۴۸۶۰۰

۲۴۳۱۰۷۵

-

-

۲۸۴۹۳۶۰۰

۴۷۴۸۹۳۳

هنر

۸۲۵۴۸۰۰

۶۸۷۹۰۰

۱۰۱۲۶۸۰۰

۸۴۳۹۰۰

۲۰۴۵۵۸۰۰

۲۵۵۶۹۷۵

-

-

۲۶۹۱۷۰۰۰

۴۴۸۶۱۶۷

دامپزشكي

۷۷۱۷۸۰۰

۶۴۳۱۵۰

۹۱۸۵۲۰۰

۷۶۵۴۳۳

۱۹۴۴۸۶۰۰

۲۴۳۱۰۷۵

۱۳۹۳۱۶۰۰

۱۱۶۰۹۶۷

۲۸۴۹۳۶۰۰

۴۷۴۸۹۳۳

علوم انساني

۶۵۷۶۶۰۰

۵۴۸۰۵۰

۷۳۶۲۶۰۰

۶۱۳۵۵۰

۱۵۸۹۹۴۰۰

۱۹۸۷۴۲۵

-

-

۲۸۶۱۸۰۰۰

۴۷۶۹۶۶۷

 

* هزينه هر نيمسال تحصيلي در دوره هاي كارداني و كارشناسي ، در ازاي ۱۲واحد درسي، در دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته ۸واحد درسي، دكتري تخصصي ۶ واحد درسي و دردوره هاي كارشناسي ارشد پيوسته يا دكتراي حرفه اي ۱۲واحد درسي محاسبه شده است.در صورتيكه دانشجو در هر نيمسال بيش از اين حد نصاب نيز واحد اخذ نموده باشد، همان هزينه نيمسال تحصيلي به حساب بدهي وي منظور مي گردد و در صورت اخذ تعداد واحدهايي كمتر از حد نصاب، هزينه نيمسال وي با ضرب تعداد واحد در هزينه هر واحد درسي محاسبه خواهد شد.

 

 

 

هزينه تحصيلي دانشجويان در مقاطع مختلف براي سال تحصيلي ۹۲-۱۳۹۱

هزينه ها به ريال

دوره تحصيلي

 

گروه  تحصيلي

 

كارداني

كارشناسي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

كارشناسي ارشد پيوسته يا دكتراي حرفه اي

دكتراي تخصصي

هرنيمسال

هرواحد درسي

هرنيمسال

هرواحد درسي

هرنيمسال

هرواحد درسي

هرنيمسال

هرواحد درسي

هرنيمسال

هرواحد درسي

فني و مهندسي

۹۶۴۷۰۰۰

۸۰۳۹۱۷

۱۰۵۴۵۰۰۰

۸۷۸۷۵۰

۲۲۳۰۶۰۰۰

۲۷۸۸۲۵۰

-

-

۳۵۴۴۹۰۰۰

۵۹۰۸۱۶۷

علوم پايه

۹۴۸۸۰۰۰

۷۹۰۶۶۷

۱۰۲۶۲۰۰۰

۸۵۵۱۶۷

۲۵۹۶۱۰۰۰

۳۲۴۵۱۲۵

-

-

۳۵۱۴۷۰۰۰

۵۸۵۷۸۳۳

كشاورزي

۹۶۴۷۰۰۰

۸۰۳۹۱۷

۱۱۴۸۲۰۰۰

۹۵۳۸۳۳

۲۴۳۱۱۰۰۰

۳۰۳۸۸۷۵

-

-

۳۵۶۱۷۰۰۰

۵۹۳۶۱۶۷

هنر

۱۰۳۱۹۰۰۰

۸۵۹۹۱۷

۱۲۶۵۹۰۰۰

۱۰۵۴۹۱۷

۲۵۵۷۰۰۰۰

۳۱۹۶۲۵۰

-

-

۳۳۶۴۳۰۰۰

۵۶۰۷۱۶۷

دامپزشكي

۹۶۴۷۰۰۰

۸۰۳۹۱۷

۱۱۴۸۲۰۰۰

۹۵۶۸۳۳

۲۴۳۱۱۰۰۰

۳۰۳۸۸۷۵

۱۷۴۱۵۰۰۰

۱۴۵۱۲۵۰

۳۵۶۱۷۰۰۰

۵۹۳۶۱۶۷

علوم انساني

۸۲۲۱۰۰۰

۶۸۵۰۸۳

۹۲۰۳۰۰۰

۷۶۶۹۱۷

۱۹۸۷۴۰۰۰

۲۴۸۴۲۵۰

-

-

۳۵۷۷۳۰۰۰

۵۹۶۲۱۶۷

 

*هزينه هر نيمسال تحصيلي در دوره هاي كارداني و كارشناسي، در ازاي ۱۲ واحد درسي ، در دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته ۸ واحد درسي ، دكتري تخصصي ۶ واحد درسي و در دوره هاي كارشناسي ارشد پيوسته يا دكتراي حرفه اي ۱۲ واحد درسي محاسبه شده است . در صورتيكه دانشجو در هر نيمسال بيش از اين حدنصاب نيز واحد اخذ نموده باشد ، همان هزينه تحصيلي به حساب بدهي وي منظور مي گردد و در صورت اخذ تعداد واحدهايي كمتر از حد نصاب، هزينه نيمسال وي با ضرب تعداد واحد در هزينه هر واحد درسي محاسبه خواهد شد .

 

محمدحسن يوسفي

مديركل امور دانشجويان داخل

 

 

هزينه تحصيلي دانشجويان در مقاطع مختلف براي سال تحصيلي ۹۳-۱۳۹۲

هزينه ها به ريال

دوره تحصيلي

 

گروه  تحصيلي

 

كارداني

كارشناسي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

كارشناسي ارشد پيوسته يا دكتراي حرفه اي

دكتراي تخصصي

هرنيمسال

هرواحد درسي

هرنيمسال

هرواحد درسي

هرنيمسال

هرواحد درسي

هرنيمسال

هرواحد درسي

هرنيمسال

هرواحد درسي

فني و مهندسي

۱۰۱۳۰۰۰۰

۸۴۴۱۶۷

۱۱۴۹۴۰۰۰

۹۵۷۸۳۲

۲۴۹۸۲۰۰۰

۲۱۲۲۷۵۰

-

-

۴۰۴۱۲۰۰۰

۶۷۲۵۲۴۳

علوم پايه

۹۹۶۴۰۰۰

۸۳۰۲۵۰

۱۱۱۸۵۰۰۰

۹۳۲۰۸۲

۲۹۰۷۶۰۰۰

۲۶۳۴۵۰۰

-

-

۴۰۰۶۷۰۰۰

۶۶۷۷۸۲۴

كشاورزي

۱۰۱۴۰۰۰۰

۸۴۴۱۶۷

۱۲۵۱۵۰۰۰

۱۰۴۲۹۱۷

۲۷۲۲۸۰۰۰

۳۴۰۳۵۰۰

-

-

۴۰۶۰۳۰۰۰

۶۷۶۷۱۶۷

هنر

۱۰۸۳۵۰۰۰

۹۰۲۹۱۷

۱۲۷۹۸۰۰۰

۱۱۴۹۸۲۲

۲۶۸۲۸۰۰۰

۲۵۷۹۷۵۰

-

-

۲۸۲۵۳۰۰۰

۶۲۹۲۱۶۷

دامپزشكي

۱۰۱۲۰۰۰۰

۸۴۴۱۶۷

۱۲۵۱۵۰۰۰

۱۰۴۲۹۱۷

۲۷۲۲۸۰۰۰

۳۴۰۲۵۰۰

۱۹۸۵۳۰۰۰

۱۶۵۴۴۱۷

۴۰۶۰۳۰۰۰

۶۷۶۷۱۶۷

علوم انساني

۸۶۳۲۰۰۰

۷۱۹۳۲۴

۱۰۰۴۱۰۰۰

۸۳۵۹۱۷

۲۳۳۵۹۰۰۰

۲۷۸۲۳۷۵

-

-

۴۰۲۸۱۰۰۰

۶۷۹۶۸۲۲

 

*هزينه هر نيمسال تحصيلي در دوره هاي كارداني و كارشناسي، در ازاي ۱۲ واحد درسي ، در دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته ۸ واحد درسي ، دكتري تخصصي ۶ واحد درسي و در دوره هاي كارشناسي ارشد پيوسته يا دكتراي حرفه اي ۱۲ واحد درسي محاسبه شده است . در صورتيكه دانشجو در هر نيمسال بيش از اين حدنصاب نيز واحد اخذ نموده باشد ، همان هزينه تحصيلي به حساب بدهي وي منظور مي گردد و در صورت اخذ تعداد واحدهايي كمتر از حد نصاب، هزينه نيمسال وي با ضرب تعداد واحد در هزينه هر واحد درسي محاسبه خواهد شد .

 

محمدحسن يوسفي

مديركل امور دانشجويان داخل