دريافت كارنامه غير رسمي از سايت آموزشي دانشجويي پژوهشي دانشگاه شيراز

فارغ التحصیلان دانشگاه شیراز می توانند کارنامه خود را از طریق سیستم کامپیوتری تحت وب دانشگاه مشاهده و از آن   print  تهیه نمایند . این کارنامه صرفا برای اطلاع بوده و غیر رسمی است . بدیهی است دریافت ریزنمرات رسمی منوط به تسویه حساب کامل با دانشگاه و ارائه مدارک لازم  خواهد بود .آدرس سیستم اتوماسیون آموزشی - دانشجوئی دانشگاه شیراز: http://sess.shirazu.ac.ir

برای ورود به سیستم  ،    درقسمت کلمه کاربری  ، حرف  S   را به سمت چپ شماره دانشجوئی خود  اضافه کنید  و در قسمت کلمه عبور   شماره شناسنامه خود را وارد کنید .

مثال  :  برای شماره دانشجویی ۸۹۴۵۶۲  وشماره شناسنامه  ۲۵۴    ، کلمه کاربری   می شود  s894562 و  کلمه عبور میشود   ۲۵۴

پس از وارد شدن می توانید کلمه عبور خودرا عوض کنید.

درصورت فراموش كردن id و pass خود مي توانيد به كارشناس آموزش دانشكده مربوطه تماس حاصل نمائيد :

فارغ التحصيلان دانشكده هاي صنعت الكترونيك ياسوج و هرمزگان سابق نيز مي توانند id و pass خود را از مركز كامپيوتر دانشگاه سركارخانم ها معصومي و اسدزاده با شماره تلفن۹-۳۶۱۳۳۹۰۸ دريافت نمايند .

ليست شماره تلفن كارشناسان دانشكده ها :

كارشناسان آموزشي دانشكده ادبيات و علوم انساني -------------------------------------------------------------------- ۶۱۳۴۲۵۱-۰۷۱۳

كارشناسان آموزشي دانشكده علوم ------------------------------------------------------------------------------------ ۶۱۳۷۳۹۹-۰۷۱۳

كارشناسان آموزشي دانشكده مهندسي شيمي ، نفت و گاز--------------------------------------------------------------- ۶۱۳۳۷۲۰-۰۷۱۳

كارشناسان آموزشي دانشكده مهندسي مكانيك ------------------------------------------------------------------------- ۶۱۳۳۱۲۶-۰۷۱۳

كارشناسان آموزشي دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر ----------------------------------------------------------------- ۶۱۳۳۰۷۷-۰۷۱۳

كارشناسان آموزشي دانشكده مهندسي عمران و مواد ----------------------------------------------------------------- ۶۱۳۳۴۷۴-۰۷۱۳

كارشناسان آموزشي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي -------------------------------------------------------------- ۶۱۳۴۶۹۲-۰۷۱۳

كارشناسان آموزشي دانشكده حقوق و علوم سياسي -------------------------------------------------------------------۶۱۳۴۸۲۲-۰۷۱۳

كارشناسان آموزشي دانشكده كشاورزي ----------------------------------------------------------------------------- ۶۱۳۸۲۱۹-۰۷۱۳

كارشناسان آموزشي دانشكده دامپزشكي ---------------------------------------------------------------------------- ۶۱۳۸۶۱۲-۰۷۱۳

كارشناسان آموزشي دانشكده اقتصاد ، مديريت و علوم اجتماعي----------------------------------------------------  ۶۱۳۴۳۵۲-۰۷۱۳                 

كارشناسان آموزشي دانشكده معماري ----------------------------------------------------------------------------- ۶۱۳۳۹۱۷-۰۷۱۳

كارشناسان آموزشي دانشكده واحد بين الملل ---------------------------------------------------------------------- ۶۲۶۹۱۳۳-۰۷۱۳

كارشناسان آموزشي دانشكده آموزشهاي الكترونيكي---------------------------------------------------------------- ۶۱۳۲۶۸۰-۰۷۱۳

كارشناسان آموزشي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي داراب-----------------------------------------------------۶-۵۶۳۴۳۳۰۵-۰۷۱                  

كارشناسان آموزشي دانشكده تربيت دبير كازرون---------------------------------------------------------------- ۲۲۲۶۰۵۱-۲-۰۷۱۴