پرتال تهیه مدارک تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه شیراز

 ابتدا ضوابط رامطالعه وسپس  (اینجا را کلیک کنید).

مراحل انجام اقدامات الکترونیکی 

۱ - فرم تقاضای صدور مدرک تحصیلی را تنظیم نمائید.

۲ - پس از اسکن مدارک مورد لزوم ، فرم تقاضا را تایید نموده و به همراه سایر مدارک در سایت دانشگاه شیراز قرار دهید.

۳ - پس از بررسی کارشناس اداره دانش آموختگان مجددا از طریق کد رهگیری  به سایت دانشگاه جهت دریافت نتیجه مراجعه نمائید.

۴ - در صورت اعلام نقص مدارک  ، موارد خواسته شده تهیه و مجددا اسکن  نمائید.

۵ - تمامی مراحل با استفاده از لینک های مربوطه قابل پیگیری است .

نحوه  پرداخت هزینه ها

* ۱- پرداخت مبلغ  ۱۰۰۰۰۰ ریال (یکصدهزار  ریال) بابت هزینه صدور مدرک تحصیلی به حساب جام شماره ۶۷۴۰۹۲۳۵۷۱ بانک  ملت به شناسه ۲۴۰۰۴۸۰۶۱۴۰از طريق پرداخت اينترنتي و يا واريز دستی  (در صورتی که مبلغ فوق را قبلا واریز نموده اید نیازی به پرداخت مجدد نمی باشد)

 

* ۲-  پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال ( ده هزار ریال  )  بابت الصاق تمبر به مدارک تحصیلی  به حساب جام شماره ۶۷۴۰۹۲۳۵۷۱ بانک  ملت به شناسه ۲۴۰۰۴۸۰۶۱۴۰ از طریق پرداخت اینترنتی یا واریز دستی 

۳- پرداخت مبلغ ۱۱۲۰۰۰(یکصدو دوازده هزار ریال)بابت هزینه  ارسال مدارك به حساب اداره کل پست استان فارس به حساب شماره ۲۱۷۴۷۷۳۰۰۱۰۰۴ قابل پرداخت در کلیه شعب   بانک ملی وارسال اصل فیش پرداختی بهمراه سایر مدارک (وجه فوق قابل پرداخت اینترنتی نمی باشد)

۴- متقاضیان دریافت کارنامه انگلیسی رسمی (مخصوص کسانی که قبلا دانشنامه دریافت کرده اند ) جهت نسخه اول ۱۰۰۰۰۰۰ ریال و نسخه های دوم به بعد هر نسخه ۲۵۰۰۰۰ ریال وکارنامه انگلیسی غیر رسمی (مخصوص کسانی که تاکنون دانشنامه دریافت نکرده اند جهت نسخه اول ۵۰۰۰۰۰ ریال ونسخه های دوم به بعد هر نسخه ۲۵۰۰۰۰ ریال به حساب ۴۰۰۱۰۷۱۶۰۳۰۲۰۵۰۶ بانک مرکزی ایران به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه شیرازقابل پرداخت در کلیه بانکهای عضو شتاب واریز وفیش مربوطه به همراه سایر مدارک ارسال گردد.ضمنا شماره شبا جهت حساب فوق شماره IR530100004001071603020506 به  شناسه واریز۳۷۲۰۷۱۶۵۸۱۱۵۱۰۰۱۲۱۴۰۰۲۸۵۰۳۷۱۰۰ می باشد ضمنا بدون شناسه واریز امکان پرداخت وجه وجود ندارد .

۵- پرداخت مبلغ  ۵۰۰۰۰ ریال (پنجاه هزار ریال ) بابت تهیه پاکت مخصوص مهر شده دانشگاه (هر پاکت مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال ) جهت متقاضیان ارسال مدارک ترجمه شده به خارج از کشور به حساب شماره ۴۰۰۱۰۷۱۶۰۳۰۲۰۵۰۶ بانک مرکزی ایران به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه شیرازقابل پرداخت در کلیه بانکهای عضو شتاب واریز وفیش مربوطه به همراه سایر مدارک ارسال گردد.ضمنا شماره شبا جهت حساب فوق شماره IR530100004001071603020506 به  شناسه واریز۳۷۲۰۷۱۶۵۸۱۱۵۱۰۰۱۲۱۴۰۰۲۸۵۰۳۷۱۰۰ می باشد ضمنا بدون شناسه واریز امکان پرداخت وجه وجود ندارد .

 

تذکر : صدور مدارك المثني : متقاضياني كه به هر دليل متقاضي صدور مدرك المثني گواهي موقت ودانشنامه ميباشند لازم است جهت صدور المثني مدرك گواهي نامه موقت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ريال وجهت صدور المثني دانشنامه مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ريال به حساب شماره ۴۰۰۱۰۷۱۶۰۳۰۲۰۵۰۶ بانک مرکزی ایران به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه شیرازقابل پرداخت در کلیه بانکهای عضو شتاب واریز وفیش مربوطه به همراه سایر مدارک ارسال گردد.ضمنا شماره شبا جهت حساب فوق شماره IR530100004001071603020506 به  شناسه واریز۳۷۲۰۷۱۶۵۸۱۱۵۱۰۰۱۲۱۴۰۰۲۸۵۰۳۷۱۰۰ می باشد ضمنا بدون شناسه واریز امکان پرداخت وجه وجود ندارد . ضمنا لازم است فيش مربوطه را همراه ديگر مدارك مورد نياز به مديريت امور آموزشي اداره دانش آموختگان ارسال نمايند همچنين لازم است فرم تعهد را از قسمت صدور مدرك المثني پرينت گرفته وپس از تكميل ارسال نمايند .

نحوه ارسال مدارک از طریق پست:

متقاضیان پس از اسکن مدارک ومشاهده پیام کارشناس مربوطه مبنی بر کامل بودن مدارک ، کلیه مدارک اسکن شده را به همراه فیش های واریزی از طریق واحد های پستی سراسر کشور به آدرس :اداره کل پست استان فارس - واحد هماهنگی با دانشگاه شیرازارسال نمایید.

تذکر۱: بر روی کلیه مدارک ارسالی حتما نام رشته ، دانشکده و شماره دانشجویی قید گردد.

تذکر ۲: پس از تحویل مدارک به پست توسط دانشگاه ، حد اکثر طی ۳روز مدارک به آدرس شما تحویل خواهد شد.

تذکر ۳- جهت پیگیری مراحل صدور وارسال مدارک از طریق کد رهگیری در سامانه دانش آموختگان اقدام نمایید.