پرتال تهیه مدارک تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه شیراز

    اینک که با حول و قوه الهی مراحل تهیه ، صدور و تحویل مدارک تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه شیراز از طریق سایت دانشگاه و دفاتر پست دولتی فراهم آمده است از کلیه دانش آموختگان محترم مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه شیراز درخواست می شود ضمن مطالعه ضوابط (اینجا را کلیک کنید) به نکات زیر توجه و اقدام نمایند:

مراحل انجام اقدامات الکترونیکی

۱ - فرم تقاضای صدور مدرک تحصیلی را تنظیم نمائید.

۲ - پس از اسکن مدارک مورد لزوم ، فرم تقاضا را تایید نموده و به همراه سایر مدارک در سایت دانشگاه شیراز قرار دهید.

۳ - پس از بررسی کارشناس اداره فارغ التحصیلی مجددا به سایت دانشگاه جهت دریافت نتیجه مراجعه نمائید.

۴ - در صورت اعلام کسری ، موارد خواسته شده تهیه و مجددا ارسال اطلاعات نمائید.

۵ - تمامی مراحل با استفاده از لینک های مربوطه قابل پیگیری است .

مراحل پرداخت هزینه ها

۱- چنانچه مشمول شرايط لغو تعهد آموزش رايگان (ارائه سابقه كاريا نامه عدم كاريابي ) نيستيد ومايل به پرداخت شهريه آموزش رايگان باشيد،هزینه تحصیلی مربوط به آموزش رایگان پس از محاسبه و اعلام آن به متقاضی توسط كارشناسان امور فارغ التحصيلي  از طریق سایت دانشگاه به حساب سیبای شماره   ۲۱۷۲۰۱۹۰۰۶۰۰۲ خزانه نزد بانک ملی شعبه فردوسی کد ۱۳۷ تحت عنوان درآمد اختصاصی سازمان امور دانشجویان با شناسه واریزی ۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۳۶۶۴۲۲۸ پرداخت و اصل فیش به همراه سایر مدارک ارسال گردد.

* ۲- هزینه صدور مدرک تحصیلی به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال (یکصدهزار  ریال) به حساب جام شماره ۶۷۴۰۹۲۳۵۷۱ بانک  ملت به شناسه ۲۴۰۰۴۸۰۶۱۴۰ (از طريق سايت دانشگاه شيراز پرداخت اينترنتي يا واريز به حساب)   در صورت واريز دستي ، اصل فيش  به همراه سایر مدارک ارسال گردد.

 قابل توجه است : كساني كه نسبت به پرداخت مبلغ فوق قبلا اقدام نموده اند نياز به پرداخت مجدد آن نيست .

* ۳- مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال ( ده هزار ریال  )  بابت الصاق تمبر به مدارک تحصیلی  به حساب جام شماره ۶۷۴۰۹۲۳۵۷۱ بانک  ملت به شناسه ۲۴۰۰۴۸۰۶۱۴۰ در صورت واريز دستي ، اصل فيش  به همراه سایر مدارک ارسال گردد.

۴- متقاضیان ارسال مدارک به خارج از کشور می بایست مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال (پنجاه هزار ریال ) به ازای هر آدرس علاوه بر هزینه های فوق بابت هزینه پاکت مخصوص دانشگاه به حساب۲۱۷۲۰۱۳۰۲۶۰۰۷ بانك ملي مركزي بنام تمركز وجوه درآمد اختصاصي دانشگاه شيرازواريز واصل فيش به همراه ساير مدارك ارسال گردد.

۵- هزینه پستی ارسال مدارک مطابق با تعرفه های پست در واحدهای پستی از متقاضی اخذ و رسید پستی صادر می گردد.

۶- بابت هزینه تهیه پاکت برای ارسال مدارك متقاضي توسط دانشگاه متناسب با مدرک تحصیلی ، آدرس نویسی پاکت ، ارسال ویژه از طریق پست استان فارس و مالیات  بر ارزش افزوده  مبلغ ۱۱۲۰۰۰ ریال ( یکصدو دوازده هزار  ریال ) به حساب ۲۱۷۴۷۷۳۰۱۵۰۰۱ امانی پست استان فارس در بانک ملی شعبه شیراز واریز واصل  فیش صاحب حساب آن به همراه مدارک ارسال گردد.

۷- متقاضیان دریافت کارنامه انگلیسی رسمی (مخصوص کسانی که قبلا دانشنامه دریافت کرده اند ) جهت نسخه اول ۱۰۰۰۰۰۰ ریال و نسخه های دوم به بعد هر نسخه ۲۵۰۰۰۰ ریال وکارنامه انگلیسی غیر رسمی (مخصوص کسانی که تاکنون دانشنامه دریافت نکرده اند جهت نسخه اول ۵۰۰۰۰۰ ریال ونسخه های دوم به بعد هر نسخه ۲۵۰۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۲۰۱۳۰۲۶۰۰۷  بانک ملی مرکزی به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه شیرازواریز وفیش مربوطه به همراه سایر مدارک ارسال گردد.

تذکر ۱ : برای متقاضیانی که از روش ارسال مدارک به صورت فوق استفاده ننمایند ، مدرک مورد درخواست آنها ارسال نخواهد شد.

تذکر ۲ : صدور مدارك المثني : متقاضياني كه به هر دليل متقاضي صدور مدرك المثني گواهي موقت ودانشنامه ميباشند لازم است جهت صدور المثني مدرك گواهي نامه موقت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ريال وجهت صدور المثني دانشنامه مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ريال به حساب شماره ۲۱۷۲۰۱۳۰۲۶۰۰۷ بانك ملي مركزي بنام تمركز وجوه درآمد اختصاصي دانشگاه شيرازواريز وفيش مربوطه را همراه ديگر مدارك مورد نياز به مديريت امور آموزشي اداره دانش آموختگان ارسال نمايند همچنين لازم است فرم تعهد را از قسمت صدور مدرك المثني پرينت گرفته وپس از تكميل ارسال نمايند .

نحوه ارسال مدارک :

پاکت حاوی اصل مدارک مورد نیاز به همراه فیش های واریزی به وسیله پست به صورت زیر به آدرس اداره کل پست استان فارس( واحد هماهنگی با دانشگاه شیراز) با استفاده از سرویس های پستی (ویژه – پیشتاز - سفارشی) ارسال نمایید.

تذکر۱: بر روی کلیه مدارک حتما رشته ، دانشکده و شماره دانشجویی قید گردد.

الف : در استان فارس – از طریق کلیه واحدهای پستی

ب : در سایر استان های کشور – فقط از طریق واحدهای هفت گانه  پستی دولتی .

 

تذکر ۲: از زمان تحویل پاکت حاوی مدرک صادره به اداره کل پست استان فارس ، به مدت سه روز مرسوله در آدرس شما تحویل خواهد شد ، شما می توانید با شماره رهگیری در رسید پستی از طریق سایت پست www.post.ir مرسوله خود را رهگیری نمائید

* مبالغ  ۱۰۰۰۰۰ ریال و۱۰۰۰۰ ریال طی فیشهای جداگانه واریز وارسال گردد.