مدیریت دانشگاه
نام و نام خانوادگی مدرک  تحصیلی از تاریخ تا تاریخ عکس
روح اله شهنازی دکترای اقتصاد ۹۶/۳/۹ تاکنون
ابوالقاسم ابراهیمی

دکترای مدیریت بازرگانی

۹۴/۲/۱۵ ۹۶/۳/۸
سید عباس آیت الهی

لیسانس فیزیک

۸۶/۱/۱ ۹۴/۲/۱۴
محمد ابراهیم بوستانی لیسانس مدیریت بازرگانی ۷۹/۷/۱۰ ۸۵/۱۲/۲۹

احمد حسام محمودی نژاد فوق لیسانس عمران ۷۰/۷/۲ ۷۹/۷/۹
خسرو شرفه لیسانس زبان انگلیسی ۵۹/۴/۱۷ ۷۰/۷/۱