مدیریت دانشگاه
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس  شماره مستقیم شماره دورنگار
فرزانه دمرپور شیرازی مسئول دفتر ۴۷۴۵ ۳۶۲۸۶۴۴۳ ۳۶۲۸۶۴۴۴
علی شب بویی رییس اداره بودجه جاری ۴۷۴۳ ۳۶۲۸۶۴۴۳ ۳۶۲۸۶۴۴۴
علی لامع رییس گروه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل ۴۷۷۳ ۳۶۲۸۶۴۴۳ ۳۶۲۸۶۴۴۴
اعظم نژاد مزارع رییس گروه مطالعات تحول اداری و بهره وری ۴۱۱۸ ۳۶۲۸۶۴۴۳ ۳۶۲۸۶۴۴۴
مهرداد پناهی کارشناس مسئول اداره بودجه عمرانی ۴۷۴۴ ۳۶۲۸۶۴۴۳ ۳۶۲۸۶۴۴۴
فاطمه رسائی نژاد کارشناس مسئول اداره بودجه جاری ۴۷۰۴ ۳۶۲۸۶۴۴۳ ۳۶۲۸۶۴۴۴