مدیریت دانشگاه
نام و نام خانوادگی   تحصیلات  پست الکترونیک  داخلی  شماره تلفن مستقیم شماره تلفن دورنگار
روح اله شهنازی

دکترای اقتصاد

rshahnazi@shirazu.ac.ir  ۴۷۴۵ ۳۶۲۸۶۴۴۳ ۳۶۲۸۶۴۴۴