رئیس مرکزهمکاری های علمی و بین المللی  پست الکترونیک شماره تلفکس داخلی
دکتر سید رشید فلاح شمسی

international@shirazu.ac.ir

suiro@shirazu.ac.ir

۳۶۲۶۹۴۲۳ ۴۰۳۴