رئیس مرکزهمکاری های علمی و بین المللی  پست الکترونیک شماره تلفکس داخلی
دکتر محمدصابر خاقانی نژاد

international@shirazu.ac.ir

suiro@shirazu.ac.ir

۳۶۲۶۹۴۲۳ ۴۰۳۴