شماره حساب بنیاد مردمی دانشگاه شیراز:

حساب جام ۴۱۱۳۸۲۰۹۵۱ نزد بانک ملت شعبه کوی دانشگاه شیراز