برای عضویت فرم زیر را پر کنید و به نشانی بلوار جمهوری اسلامی ، ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز ، طبقه هفتم ، دفتر بنیاد مردمی دانشگاه شیراز ارسال کنید . 

عضویت بنیاد مردمی دانشگاه شیراز