شرح خدمات صورت گرفته توسط خیرین : 

 • ساخت یکی از ساختمان های دانشکده هنر و معماری توسط مرحوم نادر کاظمی 
 • ساخت مجموعه جهان پارس توسط نادر عطایی
 • تعمیر و بازسازی خوابگاه های دانشجویی
 • ساخت آزمایشگاه در دانشکده شیمی ، نفت و گاز
 • ایجاد فضای فرهنگی در باغ گیاه شناسی ارم
 • ساخت خوابگاه شریعت توسط دکتر شریعت
 • ساخت یک ساختمان اداری آموزش جدید در دانشکده دامپزشکی
 • ایجاد مجموعه " خیریه باران" برای معلولین
 • فعالیت های فرهنگی و ورزشی
 • گردهمایی ها
 • پژوهشکده کارآفرینی 
 • خوابگاه امامت توسط شرکت جهان پارس
 • ساختمان شماره ۴ هنر و معماری توسط خانم قانع شیرازی 
 • دانشکده صنایع غذایی
 • ایجاد صندوق وام دانشجویی ویژه دانشجویان نیازمند 
 • حمایت از نخبگان و پژوهشگران برکزیده دانشگاه از طریق اعطای بورس و جوائز به دانشجویان مستعد
 • کمک به دانشجویان نیازمند
 • ۱۲۰ میلیون مصاعدت به المپیاد فرهنگی-ورزشی دانشجویان توسط مهندس کیوان شهریور