خیرین

  • نادر عطایی
  • مرحوم نادر کاظمی
  • خانم سیمین قانع شیرازی
  • مرحوم امتیاز
  • دکتر شریعت
  • مهندس کیوان شهریور (شرکت دُرسفید زاگرس)