اسامی هیأت مؤسس بنیاد مردمی دانشگاه شیراز:

حضرت آیت‌الله سید علی‌اصغر دستغیب (عضو اصلی)

آقای دکتر محمد مؤذنی (عضو علی البدل)

آقای دکتر نادر هاتف ( عضو اصلی - نائب رئیس هیأت مدیره)
آقای دکتر غلامحسین زمانی (عضو علی البدل)
آقای دکتر منوچهر باقری ( عضو اصلی - رئیس هیأت مدیره)
آقای سید علی قصرفخری (عضو اصلی هیأت مدیره)
آقای عبدالرضا دیداری (عضو اصلی هیأت مدیره - خزانه دار)
محمدحسین ستایش (بازرس)
نادر معینی (بازرس)
شیخ احمد انصاری (مدیرعامل)