۳۶۱۳۳۹۰۲

۳۹۰۲

مسئول دفتر

خانم فاطمه محمدی

۲

۳۶۱۳۳۹۰۴

۳۹۰۴

کارشناس زیر ساخت شبکه

آقای محسن نجفی

۳

۳۶۱۳۳۹۰۵

۳۹۰۵

کارشناس شبکه های وایرلس وپست الکترونیک

آقای علیرضا  پیش‌بین

۴

۳۶۱۳۳۹۰۶

۳۹۰۶

کارشناس سرویس های شبکه

آقای محمد جواد  نصیرپور

۵

۳۶۱۳۳۹۰۷

۳۹۰۷

مسئول وب سایت وسامانه اتوماسیون اداری

خانم مرجان فیلی

۶

۳۶۱۳۳۹۰۸

۳۹۰۸

مسئول اتوماسیون آموزشی

خانم مهسا معصومی

۷

۳۶۱۳۳۹۰۹

۳۹۰۹

کارشناس اتوماسیون آموزشی  

خانم ریحانه اسدزاده

۸

۳۶۱۳۳۹۱۰

۳۹۱۰

مسئول سامانه اکانتینگ و کارشناس پست الکترونیک

خانم نگین شریف‌زاده

۹

۳۶۱۳۳۹۱۷

۳۹۱۷

 مسئول امور اداری و ناظرامور تعمیر و نگهداری سخت افزار

آقای محمد رضا رستگاران

۱۰

۳۶۱۳۳۹۱۹

۳۹۱۹

کارشناس امنیت سیستمهای نرم افزاری 

آقای جواد کامیابی

۱۱

۳۶۱۳۳۹۱۲

۳۹۱۲

امین اموال مرکز فناوری و ناظر فنی اداره سیستم‌های مخابراتی

خانم معصومه ذکاوت

۱۲

۳۶۱۳۳۹۱۳

۳۹۱۳

رابط مالی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

خانم نازیلا خضری

۱۳

۳۶۱۳۲۲۲۲ ۲۲۲۲ helpdesk  مسئول سامانه آقای محمد مهدی گلزار ۱۴
۳۶۱۳۲۲۲۲ ۲۲۲۲  helpdesk کارشناس سامانه آقای شمس الدین ریاحی ۱۵

۳۶۱۳۳۵۳۵

۳۵۳۵

مسئول مخابرات دانشکده مهندسی ۱و۳

آقای بهمن قاسمی

۱۶

۳۶۱۳۳۹۱۵

۳۶۱۳۳۳۳۳

۳۹۱۵

۳۳۳۳

کارشناس سیستم‌های مخابراتی و مسئول مخابرات دانشکده مهندسی ۲و۴و شیمی و نفت و گاز

آقای غلامحسین نیک‌سرشت

۱۷

۳۶۱۳۳۹۱۶

۳۹۱۶

مسئول مخابرات پردیس ارم

آقای حسین ابراهیمی

۱۸

۳۶۱۳۳۹۱۶

۳۹۱۶

کارشناس مخابرات پردیس ارم ـ۱

آقای مجتبی زارعی

۱۹

۳۶۱۳۳۹۱۶

۳۹۱۶

تکنسین مخابرات پردیس ارم ـ ۲

آقای احمد انصاری

۲۰

۳۶۱۳۳۹۱۸

۳۶۱۳۵۵۵۵

۳۹۱۸

۵۵۵۵

مسئول مخابرات حوزه دانشجویی و فرهنگی

آقای مصطفی  قاسم‌زاده

۲۱

۳۶۱۳۵۵۵۵

۵۵۵۵

تکنسین مخابرات

حمید رضا ابراهیمی

۲۲

۳۶۱۳۳۹۲۰

۳۹۲۰

مسئول فناوری حوزه دانشجویی

آقای صادقی

۲۳

۳۶۱۳۳۹۲۱

۳۹۲۱

مسئول فناوری دانشکده علوم

آقای دکتر مقرب

۲۴

۳۶۱۳۳۳۰۸

۳۳۰۸

مسئول فناوری کتابخانه خوارزمی

آقای اوجی

۲۵

۳۶۱۳۷۵۹۰

۷۵۹۰

مسئول مخابرات دانشکده علوم

آقای خیراتی

۲۶

۳۶۱۳۳۹۲۴

۳۹۲۴

مسئول فناوری دانشکده کشاورزی

آقای صحرانورد

۲۷

۳۶۱۳۳۹۲۵

۳۹۲۵

مسئول مخابرات دانشکده کشاورزی

آقای هاشمی

۲۸

۳۶۱۳۳۹۲۶

۳۹۲۶

مسئول فناوری دانشکده دامپزشکی

آقای میدان شاهی

۲۹

۳۶۱۳۳۹۲۷

۳۹۲۷

مسئول مخابرات دانشکده دامپزشکی

آقای مرادی

۳۰

۳۶۱۳۳۶۰۸

۳۶۰۸

مسئول تعمیرات تلفن مخابرات دانشگاه

آقای بخشی پور

۳۱

۳۶۱۳۳۹۲۹

۳۹۲۹

مسئول فناوری بخش کامپیوتر

خانم کریمی

۳۲

۳۶۱۳۳۹۳۰

۳۹۳۰

مسئول فناوری دانشکده علوم تربیتی

خانم موسی زاده

۳۳

۳۶۱۳۴۸۲۵

۴۸۲۵

مسئول فناوری دانشکده حقوق

آقای خواجویی نژاد

۳۴

۳۶۱۳۳۹۳۲

۳۹۳۲

مسئول فناوری دانشکده هنر و معماری

آقای باصری

۳۵

۳۶۱۳۳۹۳۳

۳۹۳۳

مسئول فناوری دانشکده آموزش‌های الکترونیکی

آقای ذنوبی

۳۶

۳۶۱۳۳۹۳۴

۳۹۳۴

مسئول فناوری دانشکده علوم اجتماعی

آقای فرشیدیان

۳۷

۳۶۱۳۳۹۳۵

۳۹۳۵

مسئول فناوری دانشکده علوم انسانی

آقای بهرام‌پور

۳۸

۳۶۱۳۳۹۳۶

۳۹۳۶

مسئول فناوری کتابخانه مرکزی

خانم ابراهیمی

۳۹
۳۶۱۳۷۰۳۶ ۷۰۳۶ مسئول فناوری بخش شیمی و فیزیک آقای خادمت ارسول ۴۰

۳۶۱۳۴۰۰۰

۴۰۰۰

اپراتور

خانم شکرخند

۴۱

۳۶۱۳۳۹۳۸

۳۹۳۸

نامه‌رسان

آقای حسینی

۴۲

۳۶۱۳۳۹۳۹

۳۹۳۹

فاکس

فاکس

۴۳

۳۶۱۳۳۵۷۲

۳۵۷۲

مجری ارائه سرویس‌های رایانه دردانشگاه

شرکت عامل سیستم

۴۴