مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه-درباره-مدیر | دانشگاه شیراز
نام و نام‌خانوادگی تحصیلات پست الکترونیک تلفن داخلی دورنگار
دکتر فرشاد خون‌جوش دکترای مهندسی کامپیوتر ـ سخت‌افزار khunjush@shirazu.ac.ir

۳۶۱۳۳۹۰۱

۳۹۰۱

۳۶۴۷۳۱۰۲

۳۶۱۳۳۹۳۹