• بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی و سیاسی کلیه متقاضیان مشمول قانون گزینش
  • تعیین صلاحیت داوطلبان اعزام به مأموریت یا انتقال از (به) دانشگاه  
  • حضور نماینده گزینش در مصاحبه‌های تخصصی و علمی داوطلبان بدو استخدام
  • انجام تحقیق و مصاحبه از متقاضیان مشمول قانون گزینش  
  • رسیدگی به شکایات در مرحله اول تجدیدنظر 
  • اجرای دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سایر موارد محوله از هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش و انجام سایر امور محوله از طرف سایر مقامات مافوق