نام و نام‌خانوادگی تحصیلات پست الکترونیک تلفن دورنگار
سیده زهره عظیمی‌فر دکترای مهندسی کامپیوتر pr@shirazu.ac.ir

۳۶۲۸۶۴۱۸

۳۶۱۳۴۷۱۶

۳۶۲۸۶۴۴۶

جهت تماس با تلفن خانه دانشگاه با شماره 

۳۶۱۳۴۰۰۰

تماس حاصل فرمائید.