نام و نام خانوادگی افتخار کسب شده سال انتخاب وب سایت شخصی
  بهرام اخوان كاظمی اثر برتر در چهارمین جشنواره فارابی (كتاب) ۸۹  
  بهرام همتی نژاد رتبه اول پانزدهمین دوره جشنواره رازی درشاخه علوم دارویی ۸۸  
  محبوبه البرزی كسب عنوان شایسته تقدیر سومین جشنواره فارابی ۸۸  
  سعید رحیمیان كسب عنوان شایسته تقدیر سومین جشنواره فارابی ۸۸  
  رضا ثامنی پژوهشگر برتر و اخذ رتبه دوم نوآوری در بیست و سومین جشنواره خوارزمی ۸۸  
  جعفر مهراد تقدیر به سبب خدمات علمی و ترویج علم در ایران جشنواره فارابی ۸۷  
  ایرج سعادت محقق دارای مقاله برتر در علوم پایه سیزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشكی رازی ۸۶  
  اردشیر حسین پور رتبه اول ابتكار جشنواره خوارزمی ۸۵  
  مصطفی سعادت رتبه اول در زمینه علوم پایه دهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشكی رازی ۸۳  
  ضیاء الدین بنی هاشمی كسب مقام نخست تحقیقات بنیادی هفدهمین جشنواره خوارزمی ۸۲  
  بهرام همتی نژاد پژوهشگر برتر نهمین دوره جشنواره رازی در شاخه علوم دارویی ۸۲  
  كرامت الله ایزدپناه كسب مقام نخست تحقیقات بنیادی شانزدهمین جشنواره خوارزمی ۸۱  
  حبیب فیروزآبادی رتبه اول تحقیقات پنجمین جشنواره خوارزمی ۷۰  
  بهمن تمامی رتبه اول تحقیقات پنجمین جشنواره خوارزمی ۷۰  
  علی بوشهری رتبه اول تحقیقات پنجمین جشنواره خوارزمی ۷۰  
  محمدهادی قطعی رتبه اول تحقیقات پنجمین جشنواره خوارزمی ۷۰  
  ناصر ایرانپور رتبه سوم تحقیقات  چهارمین جشنواره خوارزمی ۶۹  
  افسانه صفوی رتبه دوم تحقیقات چهارمین جشنواره خوارزمی ۶۹  
  محمود امین لاری رتبه اول اختراع سومین جشنواره خوارزمی ۶۸